Hyr snöskoter

Hyr snöskoter och utforska det vackra vinterlandskapet runt Stora Blåsjön. Njut av vår fräscha snöskoter med fyrtaktsmotor. Den tar dig och en passagerare nästan ljudlöst ut i vår vackra omgivning. Välkommen att höra av dig!

Snöskoter i Stora Blåsjön

FAKTA SNÖSKOTER

 • Polaris FST IQ Touring
 • Fyrtaktsmotor, 2 cylindrar 750 cc
 • Tankvolym: 39 liter
 • Vikt: 292 kg
 • Effekt 140 hk, 104 kw
 • Matta: 345×38 cm
 • 2-sitsdyna
 • Packbox
 • Handtagsvärmare både för förare och passagerare
 • Dragkrok

FAKTA UTHYRNING

Snöskotern är utrustad med två stycken vuxenhjälmar och levereras fulltankad med både bensin och olja.

Uthyrningsvillkor

1 dag 1 500 kronor inkl. moms inkl. 10 fria mil
3 dagar 3 500 kronor inkl. moms inkl. 25 fria mil
7 dagar 7 000 kronor inkl. moms inkl. 80 fria mil.

Vid körning utöver de fria milen tillkommer 20 kr/mil inkl. moms.
Kostnad för bensin tillkommer. Snöskotern levereras alltid fulltankad och skall även returneras fulltankad. Snöskotern tankas med 95 oktan blyfri.

Vi hyr endast ut till dig som är över 25 år. Medtag giltigt körkort eller förarbevis för snöskoter

Uthyrningsperiod

Hämtas tidigast 08.00 och återlämnas senast 17.00.

Deposition

Vid skoterhyra deponeras en avgift på 4 000 kronor som ni får tillbaka när skotern återlämnas i samma skick som vid uthyrningstillfället.

Försäkring

Snöskotern är helförsäkrad och självrisken är 4 000 kronor per skada. Försäkringen gäller endast för angiven förare eller dess familjemedlem. Önskas fler förare måste det anges på avtalet och underskrifter krävs.

När är en bokning bindande?

Bokning är bindande så snart hyresgästen har betalat anmälningsavgiften eller hela hyran.

När ska bokning betalas?

För bokning som sker 60 dagar eller tidigare före hyresperiodens början ska en anmälningsavgift på 30 % av hyreskostnaden erläggas till Camp Stora Blåsjön inom 12 dagar från bokningstillfället. Resterande belopp av avtalets pris skall vara Camp Stora Blåsjön tillhanda senast 60 dagar före hyresperiodens början
För bokning som sker 59 till och med 42 dagar före ankomst skall full betalning enligt avtalets pris vara Camp Stora Blåsjön tillhanda inom 12 dagar från bokningstillfället.
För bokning som sker 41 dagar eller senare före ankomst skall full betalning vara Camp Stora Blåsjön tillhanda inom 2 dagar från bokningstillfället.

Vad gäller vid avbokning?

Hyresmannen kan avboka muntligen eller skriftligen till Camp Stora Blåsjön. Camp Stora Blåsjön accepterar endast av/ombokningar av hyresmannen. Camp Stora Blåsjön är skyldig att bekräfta hyresmannens avbokning skriftligen.

 • För avbokning 60 dagar eller mer innan första uthyrningsdag så behåller Camp Stora Blåsjön 30 % av anmälningsavgiften.
 • För avbokning 59 dagar eller mindre innan första uthyrningsdag behåller Camp Stora Blåsjön 100% av avtalet pris Om snöskotern lyckas bli uthyrd till någon annan, återbetalas ett belopp, som motsvarar den nya hyresmannens hyra, med ett avdrag på 30 % av hyreskostnaden.

Vi kan erbjuda en avbeställningsförsäkring från Europeiska.

Åldersgräns 25 år, obligatorisk legitimationskontroll.

1. Fordonets användning.
Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyresmannen eller med hyresmannens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj. Skall annan person köra fordonet fordras särskilt medgivande av uthyraren. Hyresmannen svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar hyresmannen använda fordonet utanför Sverige kan detta ske endast efter uthyrarens skriftliga godkännande. Hyresmannen är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan uthyrarens skriftliga tillstånd försöker föra fordonet ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. Hyresmannen är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyresmannen eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller de länder uthyraren skriftligen godkänt. Hyresmannen får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar. All körning sker på egen risk.

2. Hyra och dröjsmål med betalning
Hyresmannen ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än hyresmannen, t ex faktureras juridisk person, ansvarar ändock hyresmannen genom sin underskrift solidariskt för att nämnda hyreskostnad erläggs. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran. I hyran ingår inte kostnader för drivmedel.

3. Försenad eller utebliven leverans
Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Hyresmannen äger inte rätt att häva avtalet om uthyraren genast och utan märkbar olägenhet för hyresmannen erbjuder annat godtagbart fordon. Uthyraren går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

4. Fordonets skötsel
Hyresmannen ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande.

5. Åtgärder vid fel, skada eller stöld
Hyresmannen skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas. Hyresmannen får dock utan att underrätta uthyraren låta utföra reparation som är nödvändig för fordonets framförande om kostnaden inte överstiger SEK 1,250:- inkl moms. Reparationskostnad skall ersättas av uthyraren om inte hyresmannen skall svara för kostnaden enl punkt 8. Hyresmannen skall kunna styrka sina egna utlägg med kvitto eller på annat tillfredställande sätt. Vid försäkringsfall skall hyresmannen så snart som möjligt göra skadeanmälan till uthyraren. Det åligger hyresmannen att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyresmannen gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada.

6. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p g a fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom, äger hyresmannen rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och hyresmannen inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Hyresmannen skall alltid kunna styrka sina utgifter. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet. Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att hyresmannen kontaktat uthyraren och vid stöld även gjort polisanmälan.

7. Hyresmannens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser
Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder p g a överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelsre, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som hyresmannen varken känt till eller bort känna till. Om hyresmannen inte i rätt tid betalar ev böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han svarar utan uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyresmannen en expeditionskostnad av SEK 150:- inkl moms för varje överträdelse.

8. Hyresmannens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada eller förlust av fordonet
Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyresmannen går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda fordonet eller om han annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet. Hyresmannen betalar en deposition vid leverans av fordon. 4000:- . Om fordonet skadas går depositionen över till självrisk/del av självrisk för hyresmannen. Vid vagnskada har hyresmannen som alternativ till att ersätta uthyraren enligt ovan och efter överenskommelse med uthyraren rätt att på egen bekostnad låta reparera skadan fackmässigt. Härvid har hyresmannen rätt att erlägga hyra tills fordonet är reparerad och återlämnad till uthyraren. Vid nyttjande av fordonets rättsskyddsförsäkring debiteras hyresmannen självrisk enligt försäkringsbolagets villkor. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning är uthyraren berättigad att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet.

9. Begränsning av skada
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

10. Återlämnande
Vid hyrestidens utgång skall hyresmannen återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Hyresmannen har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden. Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Uthyraren och hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick. Återlämnandet skall ske under uthyrarens normala öppettid, om inte annat avtalats. Om hyresmannen inte återlämnar fordonet enligt avtalet är han alltid skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till en sådan plats där det kan tas i bruk av uthyraren. Hyresmannen är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till uthyrarens ansvar punkt 6. Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet. Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång.

11. Uthyrarens hävningsrätt mm
Uthyraren har rätt att häva avtalet om: a) hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid efter det att uthyraren påmint honom om detta. b) Fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger. c) Hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för uthyraren.

TILLSTÅND FÖR UTHYRING

Enligt lag måste de företag som erbjuder uthyrning av fordon ha tillstånd från Transportstyrelsen. Camp Stora Blåsjön har självklart detta för att erbjuda dig en säker och trevlig tur med vår snöskoter. Mer information om detta finns här

Friåkning med snöskoter i Frostviken

Frostviksfjällen erbjuder en av Sveriges absolut bästa områden för friåkning inom snöskoter.
Följ allt som skrivs i Naturvärdarnas Facebook-grupp så får du uppdaterad information om vilka områden som är godkända att köra i.

Kolla även in denna trevliga film om hållbar Vinterturism i Frostviken: https://youtu.be/qW9lReY3fIs

Mer information om Friåkning i Frostviken finner ni här: http://vinterturism.se/

Här köps Skoterpasset Online: https://natureit.se/sv/products/skoter

Regleringsområden FrostvikenHär kan du se vilka skoterleder som är tillåtna för trafik tom 19/4 rsp. 2/5.